Znalostní báze EDUNIO

Specifika BOZP a PO

Online kurzy PREVENT (Školení BOZP, Školení PO, Školení řidičů, První pomoc) jsou určeny ke školení o právních a ostatních předpisech v oblasti BOZP a PO. Dále obsahují seznámení s pravidly a zásadami bezpečné práce pro běžné činnosti vyskytující se na všech pracovištích (bezpečnostní značení, obsluha zařízení obecně, obsluha elektrických spotřebičů, manipulace s předměty, práce se zobrazovacími jednotkami, ergonomie pracovního místa apod.).

Ke kurzům PREVENT můžete jednoduše doplnit také seznámení s konkrétními informacemi a pokyny k BOZP a PO ve vaší organizaci. EDUNIO vám k tomu nabízí skvělé nástroje.

Upozornění!

Úpravu obsahu kurzů PREVENT podle požadavků zákazníků nenabízíme. Ke kurzům PREVENT je poskytován servis odborné garance obsahu, lektorská podpora, aktualizační servis a informační servis při změnách legislativy atd. Kurzy obsahují rovněž související legislativu v aktuálním znění. Jakékoliv zásahy do obsahu kurzu by znamenaly ztrátu těchto služeb a neúměrné náklady na případné aktualizace jedinečných zákaznických kurzů. 

Jak připravit v EDUNIO seznámení se specifiky BOZP a PO?

Zpracujte si požadované informace, které doplní či upřesní informace obsažené v kurzech PREVENT o konkrétní informace a pokyny k BOZP a PO ve vaší organizaci, do podoby online kurzu Specificka BOZP a PO.

Podrobnější návod najdete v článku Jak vyrábět vlastní online kurzy pro EDUNIO?

TIP!

Chcete-li, s využitím multimédií můžete zaměstnance provést specifiky BOZP a PO velmi prakticky a názorně. 

Připravit si můžete i velmi jednoduše:

 • fotografie či jednoduchá videa z pracovišť (průvodce pracovištěm)
 • praktické ukázky typu SPRÁVNĚ X ŠPATNĚ
 • videonávody (pracovní postupy, obsluha, údržba zařízení apod.)
 • kvízy, kontrolní otázky, stručné rekapitulace

Zpracování vlastního online kurzu Specifika BOZP a PO nemusí být vůbec složité a zvládne je každý. Pokud zvolíte metodu PPT Learning, postačí vám poskládat příslušné informace v PowerPointu.

Kompletace školení BOZP a PO v EDUNIO

Pokud máte připraven vlastní online kurz Specifiky BOZP a PO, můžete jednoduše zkompletovat celé školení BOZP a PO.

A. Dvě samostatná školení (doporučujeme)

Jednou z možností je poskytovat Kurzy PREVENT a vlastní kurz Specifika BOZP a PO studentům v EDUNIO jako dva samostatné kurzy. S využitím studijní cesty můžete pak nastavit požadované pořadí absolvování obou kurzů: Kurz PREVENT + Kurz Specifika BOZP a PO

B. Jeden kurz s více lekcemi

Druhou možností je spojit Kurz PREVENT a kurz Specifika BOZP a PO do jednoho nově vzniklého kurzu o dvou či více lekcích.

EDUNIO nabízí pro plnění požadavků na školení a seznamování zaměstnanců s BOZP a PO celou řadu dalších možností, např.:

 • využití Knihovny a modulu DIS k seznamování zaměstnanců s příslušnou dokumentací
 • ověřování znalostí testem
 • elektronické podepisování záznamů o školení (certifikátů)
 • cílení školení a informací na zaměstnance podle nastavené organizační struktury (lokalita, pracoviště, pracovní pozice apod.)

Při implementaci EDUNIO nabízíme i poradenství k optimálnímu nastavení školení a seznamování zaměstnanců s BOZP a PO v dané organizaci.

Jaké informace by měly být součástí Specifik BOZP a PO

Seznamování s konkrétními informacemi a pokyny k BOZP a PO v organizaci by mělo zahrnovat zejména:

 • kategorizaci prací, rizika a opatření na pracovištích
 • dokumentaci pracovišť (organizační a provozní předpisy, dokumentace požární ochrany apod.)
 • umístění prostředků a zařízení požární ochrany (hasicí přístroje, požární hydranty apod.)
 • bezpečné používání zařízení a pracovních prostředků
 • pokyny pro zdolávání mimořádných událostí (úraz, požár, evakuace apod.)
 • umístění prostředků pro poskytování první pomoci (lékárnička apod.)
 • únikové cesty a východy
 • informace o poskytovateli pracovnělékařských služeb a pracovnělékařských prohlídkách

FAQ

Už jen velmi zřídka, ale přesto se občas ještě setkáváme s odmítavými přístupy k využívání online nástrojů při školení a informování zaměstnanců v oblasti BOZP a PO.
Podívejme se na pár takových připomínek a jednoduchých protiargumentů:

Školení BOZP a PO je nepřenosné a informace nelze předat online.

Jen těžko budete hledat informaci v oblasti BOZP a PO, kterou nelze předat zaměstnancům online formou s využitím nepřeberných možností multimedií (interakce, fotografie, videa, zvukové záznamy apod.). Tvrdí-li někdo opak, většinou mu schází znalosti v oblasti komunikačních a IT technologií nebo jen špetka představivosti. Zkuste si vždy sami vybavit, jak vypadalo vaše poslední prezenční školení BOZP a PO, kterého jste se zúčastnili, co si z něj pamatujete a jestli jste se dozvěděli nějakou informaci, kterou by opravdu nešlo předat online. Na druhou stranu určitě existují i činnosti, kde sice je online také využitelná, ale vhodnější může být osobní praktický zácvik (například osobní zácvik pro obsluhu konkrétního manipulačního vozíku na konkrétním pracovišti apod.). 

Při online školení chybí kontakt s lektorem a zaměstnanci nemohou pokládat dotazy.

V případě EDUNIO to určitě neplatí. EDUNIO nabízí možnost dotazování nejen v době studia kurzu, ale také kdykoliv mimo ni. Online spojení mezi studentem a lektorem je nastaveno na režim 24/7 a zaměstnanec tak naopak získává jednoduchou možnost dotazovat se kdykoliv, tj. i mimo termín naplánovaného školení. Navíc EDUNIO všechny dotazy monitoruje a poskytuje tím perfektní zpětnou vazbu pro prevenci rizik.

edunio

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz